Wednesday, August 22, 2012

Shanghai Tour

Bersama ibu-ibu DWP KL, jalan-jalan ke Shanghai China.

No comments: